Vestkust byggplats

Miljö & kvalitet

Miljö
Vi på Vestkust vill bidra till en god och hållbar miljö. Därför ser vi det som självklart att följa gällande lagstiftning och normer för miljöskydd och arbetsmiljö.

Vi arbetar ständigt med förbättringar så att verksamhetens påverkan på miljön minskar så som att noggrant källsortera avfall och hushålla med resurser och energi på ett ansvarsfullt sätt.

Kvalité
Vestkusts företagsledning har tagit fram en kvalitetspolicy som gäller i företaget. Alla vi som arbetar på Vestkust arbetar med att följa denna policy.

Det viktigaste är att vi har nöjda kunder. Vi vill underlätta och sätta kunden i fokus. Vi vill vara tillgängliga och anpassa oss efter kundens behov på både lång och kort sikt. Vi strävar alltid efter att behålla vårt goda rykte och få fler goda referenser, för ett långvarigt samarbete med våra kunder.

Vi har som mål att alltid ligga i framkant med utbildningar och certifieringar för att ha en så hög kompetens som möjligt. Detta för att vi ska kunna möta kundens krav och behov på bästa vis.

Vi har en hög ambition inom företaget om att ständigt utvecklas. Vi eftersträvar att alltid göra saker på rätt sätt och i rätt tid, för att kundens förväntningar skall uppfyllas.

Dessutom så eftersträvar vi alltid efter att ha en god gemenskap och härlig stämning för alla anställda. Man skall trivas och tycka det är kul att jobba hos Vestkust.

 

Här kan ni läsa om våra olika Policys:

 

Hälsa, arbetsmiljö & säkerhet: Policy

 • Vi skall bedriva ett aktivt och innovativt säkerhetsarbete tillsammans med ett högt säkerhetstänk.
 • Varje arbete oavsett slag skall påbörjas med en TAKE 2 (kan vi inte göra det säkert gör vi det inte alls).
 • Vi håller alltid städat och ordning på våra arbetsplatser.
 • Vi observerar andras säkerhetsarbete runt omkring oss.
 • Varje anställd skall utföra minst en OBS-rond i månaden som redovisas för platschef.
 • Vi har ett månadsmöte som behandlar HMS-frågor (HMS = Hälsa, Miljö och Säkerhet).
 • Vi skall utföra två synergirapporter i månaden som redovisas till platschef.
 • Vi hjälper varandra att påminna om tillstånd, AMP, checklistor, TAKE 2, glasögon, hjälm, hörselskydd m.m.
 • Vi respekterar och följer gällande hastighetsbegränsningar.
 • Mobiltelefoner använder vi inte på fabrikerna då det är förbjudet, endast atex-telefon är godkänt.
 • Vid skador, TRI eller synergi skall alltid platschef informeras omedelbart.
 • Skyddsombud kan kalla till möten när som helst vad gäller HMS-frågor, dock skall alltid platschef informeras.

I övrigt så är vi ambassadörer för Vestkust Entreprenad AB och håller en mycket hög profil vad gäller säkerhetsmedvetenhet.

Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljön ska vara sådan att alla känner sig behövda, trygga och omhändertagna. Vi ska ha högt i tak, rak kommunikation och öppna dörrar. Vi är öppna och lyhörda för varandras behov och önskningar. Vi värnar om att upprätthålla arbetsglädjen och lojaliteten till vårt arbete. Vår ambition är att hålla vår verksamhet på högsta tänkbara nivå. Arbetsgivare och arbetstagare ska samverka för att åstadkomma en god arbetsmiljö.

Alkohol- och drogpolicy

Vi har nolltolerans för alkohol och droger på vår arbetsplats. Detta inkluderar bakfylla. Medverkande som är påverkad av alkohol eller andra droger på arbetsplatsen blir omedelbart avstängda från sina arbetsuppgifter. Den som märker att en medarbetare är påverkad tar kontakt med skyddsombudet eller närmaste chef. Det är sedan chefens ansvar att den påverkade tas om hand. Som arbetsgivare är man alltid skyldig att hjälpa anställda med problem att få tillgång till lämplig hjälp, med målsättningen att de ska kunna återgå till sina arbetsuppgifter.

Diskrimineringspolicy

Bolaget ser allvarligt på diskriminering och trakasserier av alla slag. På den goda arbetsplatsen – där alla har lika rätt och värde – frigörs energi, lust och kreativitet som främjar resultatet i allas arbete. Bolagets arbete mot diskriminering i arbetslivet grundar sig på FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och den svenska diskrimineringslagstiftningen. Vi skall ha en arbetsplats helt fri från trakasserier utifrån kön, funktionshinder, sexuell läggning, religion eller etnisk härkomst och alla andra former av kränkningar.

Trafikpolicy

Följ trafikreglerna i alla lägen. Alla som kör bil i arbetet måste kunna garantera körkort för aktuellt fordonsslag. Kör försiktigt. Undvik att köra om du känner dig trött. Planera ditt arbete så att du inte behöver köra under stress. Respektera företagets regler så att alla får nödvändig vila.