Hälsa, arbetsMiljö & Säkerhet: Policy

 • Vi skall bedriva ett aktivt och innovativt säkerhetsarbete tillsammans med ett högt säkerhetstänk.
 • Varje arbete oavsett slag skall påbörjas med en TAKE 2 (kan vi inte göra det säkert gör vi det inte alls).
 • Vi håller alltid städat och ordning på våra arbetsplatser.
 • Vi observerar andras säkerhetsarbete runt omkring oss.
 • Varje anställd skall utföra minst en OBS-rond i månaden som redovisas för platschef.
 • Vi har ett månadsmöte som behandlar HMS-frågor.
 • Vi skall utföra två synergirapporter i månaden som redovisas till platschef.
 • Vi hjälper varandra att påminna om tillstånd, AMP, checklistor, TAKE 2, glasögon, hjälm, hörselskydd m.m.
 • Vi respekterar och följer gällande hastighetsbegränsningar.
 • Mobiltelefoner använder vi inte på fabrikerna då det är förbjudet, endast atex-telefon är godkänt.
 • Vid skador, TRI eller synergi skall alltid platschef informeras omedelbart.

Skyddsombud kan kalla till möten när som helst vad gäller HMS-frågor, dock skall alltid platschef informeras.

Åsidosättande av ovannämnda punkter skall ovillkorligen rapporteras till platschef, samt kommer att generera repressalier i form av förutbestämda regler.

I övrigt så är vi ambassadörer för Vestkust Entreprenad AB och håller en mycket hög profil vad gäller säkerhetsmedvetenhet.

Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljön ska vara sådan att alla känner sig behövda, trygga och omhändertagna. Vi ska ha högt i tak, rak kommunikation och öppna dörrar. Vi är öppna och lyhörda för varandras behov och önskningar. Vi värnar om att upprätthålla arbetsglädjen och lojaliteten till vårt arbete. Vår ambition är att hålla vår verksamhet på högsta tänkbara nivå. Arbetsgivare och arbetstagare ska samverka för att åstadkomma en god arbetsmiljö.

Alkohol- och drogpolicy

Vi har nolltolerans för alkohol och droger på vår arbetsplats. Detta inkluderar bakfylla. Medverkande som är påverkad av alkohol eller andra droger på arbetsplatsen blir omedelbart avstängda från sina arbetsuppgifter. Den som märker att en medarbetare är påverkad tar kontakt med skyddsombudet eller närmaste chef. Det är sedan chefens ansvar att den påverkade tas om hand. Som arbetsgivare är man alltid skyldig att hjälpa anställda med problem att få tillgång till lämplig hjälp, med målsättningen att de ska kunna återgå till sina arbetsuppgifter.

Diskrimineringspolicy

Bolaget ser allvarligt på diskriminering och trakasserier av alla slag. På den goda arbetsplatsen – där alla har lika rätt och värde – frigörs energi, lust och kreativitet som främjar resultatet i allas arbete. Bolagets arbete mot diskriminering i arbetslivet grundar sig på FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och den svenska diskrimineringslagstiftningen. Vi skall ha en arbetsplats helt fri från trakasserier utifrån kön, funktionshinder, sexuell läggning, religion eller etnisk härkomst och alla andra former av kränkningar.

Trafikpolicy

Följ trafikreglerna i alla lägen. Alla som kör bil i arbetet måste kunna garantera körkort för aktuellt fordonsslag. Kör försiktigt. Undvik att köra om du känner dig trött. Planera ditt arbete så att du inte behöver köra under stress. Respektera företagets regler så att alla får nödvändig vila.